“Active and ambitious! Hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời bạn”

“Active and ambitious! Hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời bạn”
“Active and ambitious! Hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời bạn”

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

No feelings - Piano cover


Có biến mất khỏi nhau mới biết tìm thấy nhau khó nhường nào 
Có đi tìm kiếm mới biết bên ngoài rộng lớn đến thế nào
Có rời bỏ nhau mới biết yêu nhau nhiều cỡ nào!

[ Written by Linh Chan ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét